Welcome to www.lukostrelec.cz

 

Hlavní menu

Diskusní fórum

Členové ATL
Soukromé zprávy
Odkazy
Ke stažení
Domů
Kalendář akcí
Luk.Liga - XLSX
Luk.Liga - PDF
Stanovy ATL ČR

Témata

Seznam témat

Začínáme
Historie
Vybavení
Pravidla
Turnaje
Sportovní a 3D
Názory a polemiky

Partněři projektu


Kluc-elektromateriál s.r.o.


Servis

Váš účet
Napište nám
Doporučte nás
Napsat článek
Statistiky
Archív článků
Hledání
Právní výhrada

HledáníPokročilé vyhledávání

Právní výhrada portálu Lukostřelec.cz


Zdroj: Občanské sdružení Lukostřelec.cz

Zájmový portál Lukostřelec.cz (http://www.lukostrelec.cz) byl vytvořen jako internetový portál zaměřený na poskytování informací o lukostřelbě a souvisejících tématech (dále jen "Portál").
Portál poskytuje především údaje informativního charakteru pro lepší informovanost střelců a výrobců luků a dalšího lukostřeleckého vybavení v dané problematice. Portál se tak podílí na propagaci a osvětě lukostřelby v ČR.

Provozovatelem Portálu je občanské sdružení Lukostřelec.cz, se sídlem v Kladně, ul.Svobody 673 (dále jen "Provozovatel").

 1. Každý budoucí uživatel Portálu jej používá na vlastní riziko a jeho užíváním akceptuje níže uvedené závazná pravidla týkající se provozování, přístupu a užívání Portálu. Osobě, která nemá zájem se podřídit níže uvedeným pravidlům, není tento Portál určen a Provozovatel vyzývá takovou osobu, aby od dalšího užívání Portálu upustila.

 2. Všechny informace zveřejněné na Portálu, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a takto označených, jsou předmětem duševního vlastnictví Provozovatele, který si vyhrazuje vykonávat k Portálu autorská práva, zejména právo Portál zveřejňovat, šířit a upravovat, při současném respektování práva autorů na uvádění jejich autorství.

 3. Informace zveřejněné na Portále mají informativní povahu nezakládající žádnou právní ani jinou závaznost za uveřejněné údaje z hlediska jejich správnosti, úplnosti, obsahové neporušenosti, aktuálnosti s ohledem na skutečnost, že Portál zveřejňuje řadu informací, které pocházejí z jiných informačních zdrojů a jsou v časově odlišných okamžicích podle svého významu a závažnosti aktualizovány, přestože Provozovatel usiluje o to, aby všechny údaje na Portálu byly aktuální a správné.

 4. Využívání dokumentů a/nebo údajů publikovaných na Portálu pro svou osobní potřebu se připouští, zatímco užití dokumentů a/nebo údajů publikovaných na Portálu pro potřeby třetích osob, bez ohledu na to, zda takové využívání má být zdarma nebo za úplatu, lze pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele.

 5. Provozovatel Portálu neodpovídá za jakékoliv případné škody vyplývající nebo související s využitím dat na Portálu nebo služeb zveřejněných prostřednictvím Portálu nebo naopak z důvodů částečné či úplné nefunkčnosti Portálu. Provozovatel nezaručuje uživatelům možnost připojení se k Portálu a v žádném ohledu není Provozovatel odpovědný za jakékoliv případné škody na straně uživatele vzniklé nebo související s důvodem, že nebylo možné se k Portálu připojit. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli Portálu pro případ, že by se ukázalo, že některá takováto informace je nesprávná, nepravdivá, neaktuální, neúplná nebo jinak závadná a mohla by způsobit uživateli i škodu v důsledku jejího použití.

 6. Jsou-li zveřejňovány na Portále nějaké právní předpisy, upozorňuje Provozovatel uživatele výslovně na to, že jediným autorizovaným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů, přičemž platným a závazným je aktuální znění příslušného právního předpisu.

 7. V případě, že není pod příslušným textem uveden jmenovitě autor, jenž je odpovědný za obsah dokumentu uveřejněného na Portále, pak takový text byl připraven Provozovatelem přímo nebo ve spolupráci s odborníky v dané problematice.

 8. Provozovatel Portálu neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy a inzerce, uveřejněné na Portále a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy.

 9. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem změnit, doplnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu. Údaje uveřejněné na Portále jsou aktuální výlučně k okamžiku jejich prvotního uveřejnění nebo popřípadě jejich následné aktualizace, a proto Provozovatel doporučuje uživatelům si vždy zkontrolovat aktuálnost údajů prezentovaných na Portále, přičemž Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na Portále.

 10. Služba Diskusní fórum: Redakce Portálu uveřejňuje v této rubrice příspěvky čtenářů Lukostřelec.cz, které vyjadřují jejich názory a redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Odpovědi na zveřejněné otázky čtenářů Lukostřelec.cz nejsou právně závazné a mají pouze informativní povahu. Redakce Portálu si vyhrazuje právo příspěvky krátit a redakčně upravit nebo je odstraňovat. Příspěvky obsahující vulgární výrazy, s rasově nesnášenlivým podtextem, napadající jednotlivce, skupinu osob nebo institucí, stejně jako příspěvky firemního nebo reklamního charakteru budou smazány. Příspěvky autorem zařazené do neodpovídající tématické diskuse mohou být přesunuty na místo, kam se budou svým obsahem lépe hodit. Rovněž je možné existující diskusní vlákno rozdělit na více samostatných diskusí, které budou lépe popisovat diskutovanou problematiku.

 11. Provozovatel nedoporučuje uživatelům Portálu zasílat prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými právními předpisy nebo jenž si přeje uživatel Portálu utajit před nepovolanými osobami.

 12. Provozovatel si vyhrazuje pro potřeby registrace na portále právo požadovat od budoucího uživatele poskytnutí některého identifikačního údaje osobní povahy ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. s odkazem na příslušnou obecně závaznou právní úpravu. Provozovatel se zavazuje tyto údaje neposkytnout třetím osobám.

 13. Provozovatel zakazuje třetím osobám zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu Portálu, stejně jako je zakázáno zasahovat do technické realizace Portálu.
   

Porušení shora uvedených pravidel opravňuje Provozovatele k podniknutí odpovídajících právních kroků a/ nebo opatření dovolených právním řádem ČR ve věci ochrany práv a majetkových zájmů Provozovatele vůči osobě, která současně na jedné straně užívá Portál a na druhé straně nerespektuje pravidla určená k provozování, přístupu a užívání Portálu.

© 2006 občanské sdružení Lukostřelec.cz

Copyright © www.lukostrelec.cz
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 26.11. 2006 (26577 čtenářů)

[ Zpět ]

Content ©

© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.
=-Lucínkovo->
Veškeré texty jsou duševním vlastnictvím sdružení Lukostřelec.cz - plné znění právní výhrady zde.